Мова сайту:

Договір та Анкета. Всеукраїнський Фестиваль Писанок 2017

18 сiчня 2017

Шановні друзі!
Ми раді повідомити, що активно готуємося до старту нашого щорічного проекту «Фестиваль писанок»

Для участі в проекті необхідно ознайомитися з нашими правилами.
Перше, що для нас має значність це договір  та анкета. 
Якщо виникли питання пишіть або телефонуйте 
0679218194 Єлізавета (менеджер проекту).
Чекаємо на ваші заявки!


ДОГОВІР
про створення на замовлення та передачу майнових прав на твір образотворчого мистецтва

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом даного Договору є безоплатне створення Виконавцем із матеріалу Замовника твору образотворчого мистецтва (надалі - Твір) та подальшої передачі майнових прав на нього  Замовнику. 
1.2. Під Твором у цьому Договорі розуміється створений творчою працею Виконавця із матеріалу Замовника об’єкт авторського права: твір образотворчого мистецтва у вигляді розписаного яйця (писанка). 
1.3. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець та Замовник домовились, що Виконавець повністю передає (відчужує) Замовнику належні йому майнові права на Твір, а саме:
- виключне право на використання Твору;
- виключне право на дозвіл або заборону використання Твору іншим особам;
- право перешкоджати неправомірному використанню Твору, в тому числі забороняти таке використання.
1.4. Виключне право  на дозвіл чи заборону використання твору іншими особами дає  право дозволяти або забороняти:
- відтворення Твору;
- публічне виконання і публічне сповіщення Твору;
- публічну демонстрацію і публічний показ Твору;
- будь-яке   повторне   оприлюднення   Твору,   якщо   воно здійснюється  іншою  організацією,  ніж  та,  що  здійснила  перше оприлюднення;
- переробки,  адаптації та інші подібні  зміни Твору;
- включення   Твору   як  складових  частин  до  збірників, антологій, енциклопедій тощо;
- розповсюдження Твору шляхом першого  продажу,  відчуження іншим  способом або шляхом здавання в майновий найм чи у прокат та шляхом іншої передачі до першого продажу примірників твору;
- подання свого Твору до загального  відома  публіки  таким чином,  що  її  представники  можуть  здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором.
Цей перелік не є вичерпним.

2. ПЕРЕДАЧА МАТЕРІАЛУ І ТВОРУ

2.1. Замовник у строк не менше як за місяць до строку виконання замовлення надає Виконавцю макет яйця та фарби, про що складається Акт приймання-передачі матеріалу. 
2.2. Виконавець зобов’язується виконати роботу та надати Замовнику оригінал  Твору не пізніше -  "23" березня 2017 року.
2.3. Передача Твору Замовнику оформлюється Актом приймання-передачі Твору, який складається у момент його фактичної передачі.
2.4. Право власності на оригінал Твору переходить до Замовника з моменту передачі Твору Замовнику.
2.5. Майнові права інтелектуальної власності на Твір вважаються переданими Замовнику з моменту передачі твору Замовнику.

3. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

3.1. Виконавець має право:
3.1.1 на отримання від Замовника матеріалу для виконання Твору відповідно до п. 2.1. даного Договору;
3.1.2 на прийняття участі у «Всеукраїнському Фестивалі Писанок».;
3.2. Виконавець зобов’язаний:
3.2.1. Особисто виконати замовлення у строк, передбачений п. 2.2. даного Договору;
3.2.2. За наявності прохання зі сторони Замовника - доопрацьовувати Твір у разі необхідності.  
4.1. Замовник має право: 
4.1.2. Використовувати  Твір у своїй діяльності;
4.2.2. Повноцінно та на свій власний розсуд (без будь-яких погоджень із Виконавцем) здійснювати використання майнових прав на Твір;
4.2.3. Розпоряджатися – відчужувати Твір на власний розсуд без будь-яких погоджень із Виконавцем.
4.3. Замовник зобов’язаний:
4.3.1 Забезпечити Виконавця матеріалом для виконання замовлення у відповідності до п.2.1. даного Договору; 
4.3.2. Розмістити Твір на «Всеукраїнському Фестивалі Писанок».

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ДОГОВОРУ

5.1. У випадку порушення зобов’язання (далі – порушення Договору), Сторона несе відповідальність, визначену чинним законодавством та цим Договором.
5.2. У випадку псування макету яйця, матерiалiв або вже готового Твору, Виконавець зобов’язаний вiдшкодувати Замовнику вартiсть переданого макету та матеріалів, вiдповiдно до їх вартостi, визначених в Актi приймання-передачi матерiалу протягом 3 (трьох) днів з дня завдання такої шкоди. 

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Сторони зобов’язуються вирішувати будь-який спір шляхом переговорів і в досудовому порядку. 
6.2. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів та в досудовому порядку, спір може бути передано для вирішення до суду.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання  та діє до повного виконання зобов’язань його Сторонами.
7.2. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні за умови, що вони вчинені у письмовій формі та підписані Сторонами.
7.3. Сторони повинні у 5-ти денний строк письмово повідомити одна одну про зміну місцезнаходження, надати іншу інформацію, необхідну для виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором.
7.4. З усіх питань, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України. 
7.5. Договір укладений в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному кожній із Сторін. 


АНКЕТА УЧАСНИКА
VII Всеукраїнського фестивалю писанок

ПІБ                                                       
1 Творчій псевдонім (якщо є)
2 Вид писанки
3 ПІБ дитини-учасника 
(*якщо учасником проекту є неповнолітня особа)

4 Контактний номер
5 Адреса

ПРИМІТКА.
Будь ласка, заповнюйте анкету українською мовою.Усі матеріали розділу «Новини проектів»